درباره ما

نوين طب شرق با 9 سال سابقه در زمينه تجيزات پزشکي - مصرفي پزشکي و بيمارستاني و همچنين انواع پانسمانهاي پيشرفته حاد و مزمن در برندهاي مختلف آماده خدمت رساني به کليه بيمارستانها - مراکز درماني داروخانه

مطبها و حتي منازل با ارسال رايگان ميباشد

:خدمات نوين طب شرق به شرح زير ميباشد

1ارسال  کليه اجناس به سرتاسر شهر مشهد و شهرستان ها

 2مشاوره رايگان در زمينه پانسمانهاي پيشرفته و ساير اجناس

3اعزام کارشناس پرستاري و کارشناس زخم به محل جهت درمان